1. Ogólne warunki gwarancji

Firma DK System, jako producent, zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Usunie bezpłatnie ewentualną niesprawność urządzenia pod warunkiem wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi oraz dostarczenia przez Klienta prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z oryginałem dowodu zakupu.

Na urządzenia udziela się 24 miesiące gwarancji od daty zakupu przez użytkownika, lecz nie dłużej 36 miesięcy od daty produkcji, która obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Producent zobowiązuje się do napraw gwarancyjnych w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuzszym jednak niż 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu. Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w serwisie.

Klient ma prawo ubiegać się o wymianę urządzenia na wolne od wad, jeżeli w okresie gwarancyjnym serwis dokona trzech napraw, a urządzenie będzie nadal wykazywało wady uniemożliwiające wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem.

Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi tj. czyszczenie sprzętu oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych tj. baterii, akumulatorów oraz bezpieczników.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych urządzenia wynikających bezpośrednio ze sposobu postępowania z urządzeniem przez Klienta, jego nieostrożności lub postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi.

Urządzenie należy dostarczyć do punktu, w którym zostało zakupione lub do serwisu producenta na adres:

 

DK SYSTEM, ul.Przyjaźni 141, 53-030 Wrocław
tel. 71 333 73 88, fax. 71 333 73 31

Koszty związane z dostarczeniem urządzenia do serwisu ponosi Klient.

 

Przy zgłaszaniu reklamacji należy dołączyć opis usterki, w przeciwnym razie reklamacja będzie rozpatrzona w dłuższym terminie.

 

2. Gwarancja nie zostanie uznana jeśli:

  • Urządzenie i dowód zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się na nim danych.
  • Numer seryjny lub plomba urządzenia będzie zniszczona lub uszkodzona.
  • Stwierdzona zostanie przeróbka lub naprawa przez osoby nieupoważnione, poza serwisem producenta lub autoryzowanym serwisem producenta.
  • Urządzenie ulegnie uszkodzeniu na skutek zdarzeń losowych takich jak np. pożar, zalanie wodą, wyładowania atmosferyczne, działanie czynników chemicznych, uszkodzenia mechaniczne, niewłaściwe zasilanie, przepięcia w sieci elektrycznej.
  • Stwierdzone zostanie użytkowanie niezgodne z zaleceniami instrukcji lub przeznaczeniem urządzenia.

Producent może uchylić się od dotrzymania terminu usługi gwarancyjnej, jeśli zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami np. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe.

 

Podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.