Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI DK SYSTEM

Dziękujemy za zainteresowanie naszym Serwisem. Chcielibyśmy zapewnić Państwa, że ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

W niniejszej informacji o naszej Polityce Prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy prywatność Klientów.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Danuta Kiełtyka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DK SYSTEM Danuta Kiełtyka pod adresem ul. Jana Kilińskiego 1,

85-260 Bielawa, oraz przy ul. Przyjaźni 141, 53-030 Wrocław, nr NIP 8821275883 oraz REGON 891328064, dalej zwana DK SYSTEM.

Pełnomocnikiem Administratora w sprawie ochrony danych osobowych jest:

Bożena Leszczyszyn tel. 00 48 71 333 73 88;  email rodo@dksystem.pl

Kiedy i jakie dane gromadzimy?

 1. DK System może gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z jego usług w tym strony internetowej www.dksystem.pl, w szczególności:
 2. a) podczas rejestracji konta Użytkownika,
 3. b) podczas nawiązywania kontaktu handlowego,
 4. c) podczas ofertowania, informowania i transakcji zakupu towarów i usług DK System,
 5. d) podczas kontaktu Użytkownika z DK System (telefonicznie, mailowo, poprzez czat),
 6. e) automatycznie podczas wizyty w Serwisie DK System.
 7. Serwis DK System gromadzi następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, pseudonim (nick) i hasło, informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z Serwisu, przeglądarka internetowa i system operacyjny.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby sprzedaży towarów i realizacji usług świadczonych za pomocą Serwisu DK System, w tym:
 2. a) wykonania umowy, którejstroną jest Użytkownik – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na DK SYSTEM (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych); – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. c) rozpatrywania skarg i reklamacji oraz archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 5. d) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom, z którymi DK SYSTEM zawarła pisemną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych celem realizacji zadań DK SYSTEM.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,

  w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat od dnia pierwszego kontaktu w szczególności, aby zapewnić możliwość rozwiązywania sporów, dochodzenia roszczeń.

 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora i jego partnerów.
 4. Za zgodą użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z branży współdziałającej z DK System celem umożliwienia zaoferowania usług związanych z ofertą DK System.
 5. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres rodo@dksystem.pl lub pisemnie na adres: DK SYSTEM ul. Jana Kilińskiego 1, 85-260 Bielawa.
 6. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez DK System za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.).
 7. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres rodo@dksystem.pl
 8. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych za pomocą Serwisu DK System.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie,

  w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

 2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikacji osób dokonujących tych operacji.
 3. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmioty z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

 1. Dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym prowadzone są konta Użytkowników oraz realizowane są zamówienia, którzy przekazują Państwu informacje handlowe i marketingowe, a także świadczą usługi kurierskie.
 2. Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane, tj. w przypadku danych przetwarzanych w związku z:
 2. a) rejestracją Użytkownika – do czasu istnienia konta;
 3. b) zakupem towarów lub usług DK System – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność ;
 4. c) działalnością marketingową – do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,

  w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat od dnia pierwszego kontaktu w szczególności, aby zapewnić możliwość rozwiązywania sporów, dochodzenia roszczeń.

 6. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 7. Po upływie okresu przechowywania danych będą one trale usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Użytkownikom?

 1. Mają Państwo prawo do:
 2. a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),
 3. b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),
 4. c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
 5. d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),
 6. e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),
 7. f) usunięcia danych osobowych.

 

 1. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres rodo@dksystem.pl
 2. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych* (https://giodo.gov.pl/pl/493).

Polityka „cookies”

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny w szczególności adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 3. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 4. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 5. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 6. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™:

 http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie

Chrome™:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox™:

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera™:

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 

Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.